Legislație

 

    Direcția Cultură și Sport Mangalia își desfășoară activitatea conform legislației în vigoare. Aceasta poate fi consultată, în forma actualizată, pe site-ul oficial al Ministerului Justiție, la adresele de mai jos:

LEGE nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată și completată prin legea 344/2009

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/59203

O.M.C.C. nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51054

O.G. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spetacole sau concerte, precum și desfășurarea activităților de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79172

ORDIN nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24401

ORDIN nr. 2371 din 6 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95318

LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57028

LEGE nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66812

LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22262

LEGE nr. 90 din 16 aprilie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/199781

LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/88568

LEGE nr. 32 din 19 mai 1994privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/4058

LEGEA tinerilor nr. 350 din 21 iulie 2006 , completată cu Legea 266/2017

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73834

 

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73772

HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82130

LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73657

LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45134

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79895

ORDONANŢA nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată prin legea nr. 48/2002

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156170

ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47216

LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 codul muncii cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/216297

LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190446

LEGA nr. 311 din 8 iulie 2003 muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată (2006)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/76769

LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24761

ORDIN nr. 2071/2000 privind instituirea Regulamentului de organizare a săpăturilor arheologice din România

http://www.cimec.ro/Legislatie/reg_sapaturi.htm

LEGEA 215/2001 a administrației publice locale – republicată

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79638

ORDIN nr. 2.062 din 9 iunie 2000pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/23830

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78022

ORDIN nr. 2.883 din 15 decembrie 2003pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/48999

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008 (*actualizată*)privind managementul instituţiilor publice de cultură

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/99863

LEGE nr. 111 din 21 noiembrie 1995 (*republicată*) privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/59079

 LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicată*)
privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55480